Εξτρά υπηρεσίες

 • Ενεργειακά πιστοποιητικά και υπεύθυνες δηλώσεις ηλεκτρολόγου
 • Υπηρεσίες μηχανικών
 • Ανακαινίσεις
 • Μεταφορές - μετακομίσεις
 • Επενδυτικές ευκαιρίες
 • Λύσεις θέρμανσης - ψύξης
 • Διαχείριση κοινοχρήστων
 • Διεκδίκηση επιδοτήσεων
 • Υπηρεσίες καθαρισμού
 • Νομικοί σύμβουλοι
 • Συμβολαιογράφοι
 • Εξοπλισμός και επίπλωση χώρων
 • Υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης
 • Προτάσεις μείωσης πάγιων κοστών - ηλεκτρισμού και τηλεφωνίας
 • Ασφαλιστικές υπηρεσίες
 • Συμβουλευτική επιχειρήσεων
 • Σεμινάρια για επαγγελματίες
 • Έξυπνες λύσεις διαφήμισης